Doświadczenie zawodowe
Business @ Witański Consulting Group
[więcej ...]

Wykształcenie
Politechnika Śląska
[więcej ...]

Szkolenia i certyfikaty
Status biegłego w Polsce
[więcej ...]

Organizacje
Stowarzyszenie Interim Managers
[więcej ...]

Wystąpienia i publikacje
PM Nights 2017
[więcej ...]

Zainteresowania
Filozofia
[więcej ...]

Projektem określa się nowe, nietypowe zadanie, z którym organizacja nie miała dotychczas do czynienia. Techniczna definicja projektu mówi, że jest to trwające określony czas dążenie do stworzenia unikatowego produktu lub usługi.

W trakcie swojej dotychczasowej pracy zawodowej i działalności naukowej uczestniczyłem, jako członek zespołu, kierownik lub właściciel/sponsor w kilkudziesięciu projektach. Były to projekty różnorodne. Byłem członkiem zespołów realizujących projekty analityczno-badawcze, doradcze, edukacyjne i naukowe, kartograficzne, a przede wszystkim marketingowo-promocyjne i teleinformatyczne. Pracowałem dla branży przemysłowej, usługowej, finansowej, edukacyjnej czy administracji publicznej. Pracowałem w projektach z zespołami dwu-trzyosobowymi, a także z zespołami kilkudziesięcioosobowymi. Współpracowałem przy projektach non-profit, ale także przy projektach z budżetami przekraczającymi milion złotych.

W swojej dotychczasowej działalności zawodowej uczestniczyłem w następujących projektach analityczno-badawczych:

 • Jako ekspert z zakresu teleinformatyki przygotowałem oceny merytoryki projektów innowacyjnych w obszarze ochrony środowiska oraz energii odnawialnej dla KIC InnoEnergy Polska. Projekty dotyczyły oprogramowania sterowania procesami oraz kontroli zużycia energii. Projekty miesięczne, współpraca m.in. z: Tomasz Bednarkiewicz.
 • Jako Project Manager prowadziłem projekt pomiaru ruchu drogowego pieszego na wejściach do Parku Śląskiego, realizowanego dla Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku S.A. przy współpracy z Biurem Studiów i Projektów Komunikacji w Katowicach Sp. z o.o.. Projekt dwunastomiesięczny, o budżecie przekraczającym 50.000 PLN, współpraca m.in. z: Krzysztof Trólka, Łukasz Buszman, Sławomir Senik, Paweł Cebula.
 • Koordynowałem projekt badawczy dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, którego celem była analiza premierowych audycji adresowanych dla mniejszości ukraińskiej nadawanych w programach mediów publicznych. W ramach opracowania przygotowałem także raport końcowy z badania. Projekt dwumiesięczny, współpraca m. in. z: Tomasz Słupik, Marianna Furtak.
 • Koordynowałem projekt przeprowadzenia bdań ilościowych i jakościowych marki Wielkopolski dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przy udziale Bluehill Sp. z o.o. oraz HANDS grupa reklamowa. W ramach projektu przeprowadzonych zostało 10 wywiadów FGI (m.in. z mieszkańcami miast Wielkopolski, miast benchmarkowych oraz cudzoziemcami), ankieta CAWI na próbie 500 osób. Przygotowałem także raporty z badań. Projekt miesięczny, budżet 40.000 PLN; współpraca m.in. z: Bartosz Witański, Wojciech Roszka, Piotr Mrzygłód.
 • Byłem członkiem zespołu opracowującego "Program rozwoju szkolnictwa zawodowego województwa śląskiego na lata 2014 - 2020" dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Projekt trzymiesięczny, o budżecie przekraczającym 80.000 PLN, współpraca m.in. z: Maria Buszman-Witańska, Wojciech Roszka, Jolanta Szcześniak, Krzysztof Gutta.
 • Ponadto: moderowanie badań fokusowych (Business @ Witański Consulting Group), badanie struktury i preferencji klientów Parku Śląskiego (Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku S.A.), opracowanie programu wsparcia placówek oświatowych (Business @ Witański Consulting Group), audyt obsługi klienta (Starostwo Powiatowe w Mikołowie), raporty końcowe badań ewaluacyjnych (EU-Consult Sp. z o.o.), przygotowanie badania satysfakcji klienta (Starostwo Powiatowe w Mikołowie), badanie ankietowe dobrych praktyk (IPMA Polska), pomiary ruchu drogowego samochodowego (Inkom S.C.), koordynacja projektów badawczych ilościowych i jakościowych (Business @ Witański Consulting Group).

W swojej dotychczasowej działalności zawodowej uczestniczyłem w następujących projektach doradczych:

 • Dla operatora teleinformatycznego Ostrog.NET S.J. przygotowałem dwie wyceny sieci telekomunikacyjnej będącej w jego posiadaniu. Jedna z sieci została zakupiona w ramach dofinansowania ze środków unijnych. Projekt czteromiesięczny.
 • Jestem współautorem dokumentu "Strategii rozwoju szkolnictwa zawodowego dla Miasta Ruda Śląska na lata 2015-2020". W ramach projektu realizowanego na zlecenie Miasta Ruda Śląska koordynowałem badania ankietowe, fokusowe i wywiady, przygotowałem analizę otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego. Projekt pięciomiesięczny, współpraca m.in. z: Maria Buszman-Witańska, Tomasz Słupik, Wojciech Roszka.
 • W ramach współpracy z firmą Agencja Reklamy S.P.G. s.c. przygotowałem dwa dokumenty planistyczne dla Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, "Plan operacyjny promocji na rok akademicki 2012/2013" oraz "Strategia promocji i kształtowania wizerunku na lata 2013-2018". Plan operacyjny został zrealizowany. Współpraca m.in. z: Maria Buszman-Witańska, Wojciech Roszka, Olga Opioła, Paweł Winiarski.
 • Jako rzeczoznawca Izby Rzeczoznawców Polskiego Towarzystwa Informatycznego przygotowałem dla hiszpańskiej firmy Grupa ACISA przeprowadziłem analizę dotyczącą prawidłowego odbioru i korzystania z infrastruktury teleinformatycznej dostarczonej w ramach projektu. Ekspertyza dotyczyła przede wszystkim gwarancji oraz praw i obowiązków z tego wynikających. Projekt dwumiesięczny.
 • Jako biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Katowicach, o specjalności telekomunikacja w zakresie danych transmisyjnych, wykonałem kilkanaście opinii na rzecz sądów i prokuratur w przedmiotowym zakresie, współpracowałem także z instytucjami i firmami prywatnymi. Współpraca m.in.z: Michał Tatar, Piotr Szeptyński.
 • Ponadto: kontrole projektów finansowanych ze środków unijnych (Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Business @ Witański Consulting Group), analizy rynku oraz biznesplany (Business @ Witański Consulting Group), plany komercjalizacji projektów badawczych (Adaptronica Sp. z o.o., Business @ Witański Consulting Group), plan marketingowy parku naukowo-technologicznego (EU-Consult Sp. z o.o.), strategie działania przedsiębiorstw (Wydawnictwo Witański, Business @ Witański Consulting Group), usługa analizy danych telekomunikacyjnych (Deloitte), audyt strony WWW (Eco Consensus Sp. z o.o.).

W swojej dotychczasowej działalności zawodowej uczestniczyłem w następujących projektach edukacyjnych:

 • W ramach działalności Business @ Witański Consulting Group przygotowałem projekt szkoleń z zakresu zarządzania projektami Akademia Project Managera, składający się z dwóch cykli szkoleniowych (Efektywna realizacja projektów oraz Narzędzia zarządzania projektami). Projekt roczny, współpraca m.in. z: Seweryn Tchórzewski, Roma Kukurba, Mateusz Trzeciak.
 • W ramach projektu Akademia Organizacji Pozarządowych i Instytucji Publicznych prowadzonego przez Eco Consensus Sp. z o.o. zajmowałem się obsługą informatyczną, w tym prowadzeniem strony WWW projektu. Projekt dziewięciomiesięczny, współpraca m.in. z: Maria Buszman-Witańska, Barbara Buszman.
 • W ramach współpracy z uczelnią Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, przez jeden rok akademicki byłem kierownikiem studiów podyplomowych Administrator Bezpieczeństwa Informacji. W ramach projektu przeprowadziłem m.in. kampanię promocyjną studiów (m.in. strona WWW, informacje do mediów) oraz przygotowałem harmonogram zajęć. Projekt czternastomiesięczny, współpraca m.in. z: Grzegorz Budzyński, Maciej Ochman, Małgorzata Jaśkowiec.
 • Jestem pomysłodawcą i autorem programu studiów podyplomowych Administrator Bezpieczeństwa Informacji. W ramach projektu przygotowałem plan studiów, opracowałem program i pozyskałem kadrę, głównie najwyższej klasy praktyków, opracowałem harmonogram oraz budżet projektu. Studia zostały zaoferowane trzem śląskim uczelniom - Uniwersytet Ekonomiczny, Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, Politechnika Śląska - znalazły się w ofercie WSZMiJO w Katowicach. Współpraca m.in. z: Jerzy Gołuchowski, Grzegorz Budzyński, Adrian Kapczyński, Seweryn Tchórzewski.
 • Ponadto: szkolenia z zakresu zarządzania strategicznego (Centrum Szkoleń Twardych); szkolenia z zakresu zarządzania projektami (apauly group).

W swojej dotychczasowej działalności zawodowej uczestniczyłem w następujących projektach kartograficznych:

 • Przeprowadziłem aktualizację treści mapy "Powiat Mikołowski. Mapa turystyczna" dla Eco Consensus Sp. z o.o.. Projekt trzymiesięczny, współpraca m.in. z: Barbara Buszman, Henryk Witański, Jan Jajeśnica.
 • W ramach współpracy z firmą Wydawnictwo Kartograficzne Witański zajmowałem się przygotowaniem i weryfikacją treści map oraz pracami redakcyjnymi związanymi z Atlasem Miast Śląska. Projekt sześciomiesięczny, współpraca m.in. z: Henryk Witański.
 • W ramach współpracy z firmą Wydawnictwo Kartograficzne Witański przeprowadziłem prace terenowe w Beskidzie Śląskim (Ustroń i Wisła), polegające na naniesieniu na mapę górskich szlaków turystycznych. Projekt dwumiesięczny, współpraca m.in. z: Małgorzata Witańska, Henryk Witański.
 • Ponadto: współpraca przy pracach terenowych i redakcyjnych przy kilku tytułach (Wydawnictwo Kartograficzne Witański).

W swojej dotychczasowej działalności zawodowej uczestniczyłem w następujących projektach marketingowo-promocyjnych:

 • Działając w ramach stowarzyszenia International Project Management Association Polska kierowałem projektem promocji oferty stowarzyszenia skierowanej do biznesu. Projekt sześciomiesięczny, współpraca m.in. z: Seweryn Tchórzewski, Marek Magdoń, Marcin Dziekański, Stanisław Chmist.
 • W ramach współpracy z firmą Agencja Reklamy S.P.G. s.c., jako Project Manager prowadziłem projekt realizacji planu promocji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w ciągu jednego roku akademickiego. W ramach projektu wykonywałem także niektóre działania promocyjne (media relations, kampanie reklamowe, organizacja eventów). Projekt dziewięciomiesięczny, o budżecie niecałych 350.000 PLN, współpraca m.in. z: Monika Prandzioch, Maria Buszman-Witańska, Paweł Winiarski, Agata Dołhun, Olga Opioła, Aleksandra Szymańczyk.
 • W ramach działalności Business @ Witański Consulting Group odpowiadałem za działania promocyjne w mediach tradycyjnych (prasa) oraz mediach społecznościowcyh (Facebook) dla Śląskiej Grupy Regionalnej IPMA Polska oraz Koła Naukowego "Solver" Wydziału Zarządzania Politechniki Śląskiej. Projekty roczne, współpraca m.in. z: Mateusz Trzeciak.
 • Uczestniczyłem w pracach komitetu wyborczego kandydata na Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego Józefa Buszmana, min. przygotowując stronę internetową www.jbuszman.pl oraz innych materiałów wykorzystanych w kampanii. Projekt dwumiesięczny, współpraca m.in. z: Józef Buszman, Mikołaj Buszman.
 • Ponadto: kampania marketingowo-promocyjna portalu biznesowego jaworzno.biz (Firma Prywatna GREG).

W swojej dotychczasowej działalności zawodowej uczestniczyłem w następujących projektach naukowych:

 • W ramach pracy naukowo-badawczej przygotowałem projekt grantu naukowego dla Politechniki Śląskiej, którego celem było stworzenie optymalnego modelu retencji danych telekomunikacyjnych. Projekt dwuletni, o budżecie niecałego 1.000.000 PLN, współpraca m.in. z: Seweryn Tchórzewski.
 • W ramach pracy naukowo-badawczej przygotowałem i przeprowadziłem badanie ankietowe znajomości przepisów Prawa telekomunikacyjnego w zakresie obowiązków związanych z obronnością i bezpieczeństwem wśród operatorów telekomunikacyjnych. Wyniki badań zostały opublikowane w prasie specjalistycznej. Projekt czteromiesięczny, współpraca m.in. z: Karolina Fojcik.

W swojej dotychczasowej działalności zawodowej uczestniczyłem w następujących projektach teleinformatycznych:

 • Dla firmy FaktoringBroker Sp. z o.o. przeprowadziłem testy aplikacji webowej CapiWork.com, przeznaczonej dla Project Managerów. Projekt ośmiomiesięczny, współpraca m.in. z: Tomasz Skupiewski, Mariusz Kuta.
 • W ramach obowiązków służbowych na stanowisku Project Manager w firmie Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych S.A. odpowiedzialny byłem za wdrożenie oprogramowania Impuls Evo. Kierowałem zespołem konsultacyjnym i współpracowałem z innymi jednostkami w firmie. Projekty wdrożeniowe od czteromiesięcznych do dwuletnich, o budżetach wahających się od 50.000 PLN do 700.000 PLN, współpraca m.in. z: Błażej Migoń.
 • W ramach współpracy z firmą Telekomunikacja Polska S.A. byłem koordynatorem testów wydajnościowych w pięciu kolejnych edycjach wdrażania zmian w oprogramowaniu wykorzystywanym przez firmę. Każda z edycji to projekt minimum sześciomiesięczny, o budżecie testów przekraczającym 1.000.000 PLN, współpraca m.in. z: Henryk Bekus, Jacek Okwieka, Tomasz Kruzel, Dominik Janusz.
 • W ramach obowiązków służbowych na stanowisku Dyrektora Technicznego w firmie Intelix Sp. z o.o. odpowiedzialny byłem za rozwój systemu taryfikacyjnego Intelix Biuro Billing oraz systemów współpracujących (m.in. Kolektor, Książka teleadresowa, Call Monitor). Za rozwój oprogramowania odpowiedzialny byłem na przestrzeni trzech lat, projekt realizowany był etapami (kolejne wersje oprogramowania). Współpraca m.in. z: Piotr Kasprzyk, Zbigniew Ross, Sylwester Woś, Krzysztof Skonieczny, Dawid Wachowiak.
 • W ramach obowiązków służbowych w firmie Intelix Sp. z o.o. kierowałem wdrożeniami oraz wdrażałem i serwisowałem system taryfikacyjny Intelix Biuro Billing u większości klientów firmy. Projekty od dwutygodniowych do sześciomiesięcznych, o budżetach przekraczających 2.000.000 PLN, współpraca m.in. z: Marcin Plasun, Rafał Lipka-Zanozik, Krzysztof Skonieczny, Maciej Siedlecki, Grzegorz Korpok, Adam Tomaszewski.
 • Ponadto: projekty oprogramowania informatycznego portalu konferencyjnego i oprogramowania analitycznego (MultimHex s.c.).